top of page

Ogólne Warunki Dostaw

P.W. KAR-MET Sp.J. Kazimierz Neumueler i spółka

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Ogólne Warunki Dostaw określają zasady współpracy w obszarze zamówień, odbiorów i dostaw towarów
z kooperantami zwanymi dalej Kupującym, obowiązujące w P.W.KAR-MET Sp. J. Kazimierz Neumueler i spółka, zwanej dalej Dostawcą.

 

2. Wszystkie zakupy i dostawy produktów Dostawcy odbywają się na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Dostaw zwanych dalej OWD. OWD obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

3. OWD stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z Dostawcą i podane
są do wiadomości Kupującego na stronie internetowej www.preferfitness.pl.

 

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację niniejszych OWD.

 

5. Odstąpienie od poniższych OWD może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne uzgodnienie obu stron.

 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych OWD oraz umów zawartych przez Kupującego
i Dostawcę wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

7. OWD są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w Siedzibie Sprzedającego,
na stronie internetowej www.preferfitness.pl, a także przesłane na adres email Kupującego, jeżeli został podany. Ponadto Sprzedawca dostarcza  Kupującemu niniejsze OWD przed zawarciem pierwszej umowy pomiędzy Stronami. Jeśli Sprzedający i Kupujący pozostają w stałych relacjach handlowych, OWD wiążą Kupującego bez konieczności ich każdorazowego udostępnienia/doręczenia Kupującemu przed zawarciem każdej z kolejnych Umów, o ile zostały prawidłowo doręczone/udostępnione przed zawarciem z pierwszej z umów.

§2

ZAMÓWIENIA

 

1. Sprzedawca udziela informacji o głównych cechach oferowanego asortymentu poprzez stronę internetową www.preferfitness.pl.

 

2. Oferty, dokumenty ofertowe, rysunki oraz przekazane kalkulacje cenowe nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia P.W. KAR-MET Sp. J..  Katalogi i reklamy towarów oferowanych przez
P.W. KAR-MET Sp. J. mają charakter wyłącznie informacyjno-poglądowy i nie mogą służyć jako źródło
do projektowania, konstruowania i wykonywania jakichkolwiek elementów maszyn i urządzeń.

 

3. Kupujący występuje do P.W. KAR-MET Sp. J. z wnioskiem o przygotowanie oferty pisemnie, elektronicznie na adres e-mail sale@preferfitness.pl lub telefonicznie. Wniosek powinien zawierać: nazwę firmy i jej dane lub imię
i nazwisko Kupującego, adres zamieszkania Kupującego, adres e-mail Kupującego, numer telefonu Kupującego, wskazanie towaru zgodnie z oznaczeniami firmy  P.W. KAR-MET Sp. J.  na stronie internetowej oraz sposób dostawy towaru (wysyłka do Kupującego lub odbiór osobisty w siedzibie  P.W. KAR-MET Sp. J.).

 

4. W odpowiedzi na wniosek o przygotowanie oferty,  P.W. KAR-MET Sp. J.  przygotowuje dla Kupującego indywidualną ofertę oznaczoną numerem. Wraz z ofertą  P.W. KAR-MET Sp. J.  przesyła niniejszy Regulamin.

 

5. W pisemnej ofercie (także w formie elektronicznej) zawarte są: ceny netto podane w PLN (polskich złotych) loco zakład P.W. KAR-MET Sp. J. łącznie z załadunkiem bez podatku VAT, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostarczenia towaru lub przygotowania go do odbioru w siedzibie P.W. KAR-MET Sp. J.. Oferta jest ważna 30 dni, chyba że w treści oferty wskazano inaczej.

 

6. Umowa zostaje zawarta w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia lub oświadczenia
o przyjęciu przygotowanej przez P.W. KAR-MET Sp. J. indywidualnej oferty, o której mowa w punkcie
4 art. 2. Potwierdzenie przyjęcia oferty zawierające numer oferty powinno zostać złożone drogą elektroniczną
na adres sale@preferfitness.pl.

 

7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w treści zamówienia.

 

8. Kupujący otrzyma potwierdzenie złożonego zamówienia przesłane na adres mailowy osoby składającej zamówienie.

 

9. Dostawca może przyjąć zamówienie w całości lub w części.

 

10. Od momentu przystąpienia przez Dostawcę do realizacji zamówienia wszelkie zmiany w zamówieniu dokonane przez Kupującego nie są wiążące dla Dostawcy i nie będą przez niego realizowane.

§3

PŁATNOŚCI

 

1. Kupujący dokonuje płatności za towar w formie przelewu w terminie i na rachunek bankowy Sprzedającego oznaczone na wystawionej przez Sprzedającego fakturze VAT. Dniem dokonania zapłaty jest dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy  Sprzedającego.

 

2.  Sprzedający zastrzega, że prawo własności zakupionych towarów przechodzi na Kupującego w chwili prawidłowego dokonania na rzecz Sprzedającego zapłaty należności za towar. Kupujący przyjmuje
do wiadomości, że do czasu uiszczenia należności za daną partię towaru, towar pozostaje własnością Sprzedającego (zastrzeżenie własności). Kupujący stanie się właścicielem towaru z chwilą zapłaty całości należności za towar (łącznie z należnym podatkiem VAT).

 

3. Niedotrzymanie terminów płatności przez Kupującego uprawnia P.W.KAR-MET Sp. J. do odstąpienia
od umowy, po uprzednim wezwaniu Kupującego do zapłaty wraz ze wskazaniem nowego terminu zapłaty
i po bezskutecznym upływie tego terminu. Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia ewentualnych szkód poniesionych przez Sprzedającego z tego tytułu.

 

4. Jeżeli nie zostały uzgodnione indywidualne warunki płatności pomiędzy Stronami, Kupujący po zamówieniu towaru jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, podany w wystawionej Fakturze VAT, minimum 30 % zadatku od całkowitej ceny zamówionych towarów. Pozostałą kwotę Kupujący zobowiązuje się uiścić najpóźniej 3 dni przed planowaną wysyłką towaru do Kupującego. 

 

5. W sprawie zadatku zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

6. Kupujący zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z pozasądowym lub sądowym dochodzeniem roszczeń.

§4

DOSTAWY TOWARÓW

 

1. Zamówiony przez Kupującego towar zostanie mu wydany po wpłynięciu całości należności za zamówiony towar na konto Sprzedającego.

 

2.  Dostawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dostawa odbyła się w terminach zaproponowanych przez Kupującego, jednakże terminy te nie są zagwarantowane umową, a także nie stanowią jej istoty i nie
są podstawą do jakichkolwiek roszczeń Kupującego wobec Dostawcy.

 

3. Dostawca jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie.

 

4. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie.

 

5. Jeżeli Kupujący, mimo poinformowania go o gotowości Dostawcy do wydania towaru, nie dokonuje odbioru, zamówienie zostanie anulowane. Niewywiązanie się z umowy przez Kupującego skutkuje zastosowaniem przepisów Kodeku Cywilnego dotyczących wpłaconego zadatku.

 

6. Wydanie towarów Kupującemu następuje:

 

a) z chwilą załadunku towaru na środek transportu Kupującego lub przewoźnika zorganizowanego przez kupującego – w przypadku gdy towar jest wydawany bezpośrednio  Kupującemu lub zorganizowanemu przez niego przewoźnikowi.

b) z chwilą załadunku towaru na środek transportu  Sprzedającego lub przewoźnika zorganizowanego  przez Sprzedającego – w przypadku gdy towar jest dostarczony  transportem własnym Sprzedającego
lub organizowanym przez niego do miejsca wskazanego przez Kupującego.

c) z chwilą pozostawienia towaru w uzgodniony sposób do dyspozycji Kupującego – w przypadku gdy towar jest pozostawiony w miejscu wskazanym przez Kupującego (np. Kupujący prosi o pozostawienie towaru  przez określony czas w magazynie Sprzedającego), nie dłuższy jednak niż 2 tygodnie od momentu zgłoszenia Kupującemu przez Sprzedającego towaru gotowego do wysyłki.

 

7. Z chwilą wydania towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z towarem,
oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

 

8. Kupujący każdorazowo dokonuje odbioru towaru przez wskazaną wcześniej upoważnioną osobę. Brak takiego wskazania w momencie odbioru nie zwalnia od przejęcia ryzyka przez Kupującego. Przyjmuje się, że każda osoba dokonująca odbioru w miejscu i czasie wskazanym przez Kupującego jest upoważniona do odbioru.

 

9. Sprzedający wystawia fakturę z dniem wydania towarów Kupującemu, lub wcześniej, po złożeniu zamówienia przez Kupującego i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

 

10. Sprzedający nie jest  odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów, które powstały
po przejściu ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru przez Kupującego.

 

11. Sprzedającemu przysługuje prawo  kontroli dokumentu tożsamości osoby odbierającej towar oraz prawo kontroli dowodu rejestracyjnego pojazdu i naczepy, na które towar ma być załadowany.

 

12.  Koszty transportu pokrywa Kupujący.

 

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie towaru z przyczyn od niego niezależnych.

 

14. Przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku w przypadku zaistnienia zagrożenia uszkodzenia pojazdu lub ładunku, lub wyrządzenia szkody.

 

15. W przypadku podania przez Kupującego niewłaściwego adresu i tym samym dostarczenia przez Dostawcę towaru do niewłaściwego miejsca lub zwrotu towaru z przyczyn niezależnych do Dostawcy, Dostawca ma prawo obciążyć Kupującego powstałymi na skutek pomyłki kosztami transportu.

 

16. Kupujący jest zobowiązany  przed potwierdzeniem odbioru towaru do dokonania sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń dotyczących jakości i ilości odbieranych przez Kupującego towarów należy sporządzić protokół rozbieżności, w którym zostaną odnotowane uwagi i zastrzeżenia dotyczące jakości i ilości odbieranych przez Kupującego towarów. Protokół należy wysłać do Sprzedającego w ciągu dwóch dni roboczych.  Przyjmuje się, że w przypadku braku protokołu rozbieżności towar został odebrany bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego zastrzeżeń – Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia praw i roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 5

REKLAMACJE

 

1. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność dostawy bezpośrednio przy odbiorze
i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu.

 

2. Wszelkie niezgodności (uszkodzenia, braki oraz błędy na fakturze) w dostawie należy niezwłocznie zgłosić mailowo na adres sale@preferfitness.pl, lub inny wcześniej uzgodniony, obowiązkowo z podaniem nr dokumentu zakupu (faktura / dowód dostawy wystawiony przez Dostawcę).

 

3. Nie dopuszcza się łącznego zgłoszenia braków lub uszkodzeń z różnych dostaw.

 

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie/fakturze zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić:

 

a) dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych
od przekazania towaru;

b) dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – niezwłocznie po stwierdzeniu,
lecz nie później niż 5 (pięć ) dni roboczych od daty dostawy.

c) dla reklamacji wynikających z błędu na fakturze – 10 dni roboczych od daty wystawienia faktury.

 

5. Brak zgłoszenia w podanych terminach uznaje się jako przyjęcie dostawy/faktury bez zastrzeżeń
i skutkuje utratą prawa do uzyskania rekompensaty lub wydania towaru w miejsce uszkodzonego lub brakującego w dostawie.

 

6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za braki lub uszkodzenia w dostawie od Kupującego do innych kontrahentów.

 

7. W przypadku reklamacji ilościowych, a także - jeśli to możliwe – przy reklamacjach dotyczących uszkodzeń
w czasie transportu, konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju uszkodzenia w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.

 

8. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

bottom of page